Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας της πράξης: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Μαλεβιζίου»

6 Νοεμβρίου, 2020

Γάζι 06/11/2020
Αρ. πρωτ. : 80
ΑΔΑ: 6ΧΤΜΟΛΔΗ-ΙΚΜ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο γραφεία του Δ. Μαλεβιζίου, θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Μαλεβιζίου».
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ είναι: 192/20.12.2019 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Μαλεβιζίου».
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Μαλεβιζίου», με βάση την υπ’ αριθμόν 1/2020 μελέτη της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου» ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 43.400,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:00-13:00 και συγκεκριμένα από την έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Γάζι, Πλ. Μ. Κατσαμάνη , τηλ. 2813400686 , μέχρι τις 20/11/2020
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ν.4412/2016 υπόδειγμα τύπου Β’.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης της επαγγελματική του ικανότητας και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο.
Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα παρέχονται δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ05500010).
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι -055
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Μαλεβιζίου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Πινακουλάκης Κωνσταντίνος (τηλ.: 2813400686, Φαξ: 2810822123) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος
ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Περίληψη Διακήρυξης 607 KB
pdf ΤΕΥΔ 962 KB
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: 10 Νοεμβρίου, 2020

Top