Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου

Κανονισμοί

Τέλη Ελλιμενισμού

ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣΠΑΡΑΒΟΛΗΣΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
Μικρών σκαφών (του ν.4256/2014):
ΜήκοςΕυρώ
Ο-7μ. 11,00 € ανά μέτρο
Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του ν.4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους
Μήκος Ευρώ
Ανεξαρτήτως μήκους 30,00 € ανά μέτρο
Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος Ευρώ
7,01 και άνω 73,00 € ανά μέτρο
Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος Ευρώ
7,01-10 μ. 150,00 € ανά μέτρο
10,01-15 μ. 170,00 € ανά μέτρο
15,01και άνω 200,00 € ανά μέτρο
Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014)
Μήκος Ευρώ
Ανεξαρτήτως μήκους 30,00 € ανά μέτρο

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό
ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων,
καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

Τα σκάφη/πλοία της παρούσας Απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ.) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ., για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:

 • Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
 • Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €. Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου εκάστου έτους
 • Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:
  • 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
  • 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
  • 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος
 • Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας Απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.
 • Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησης – ­παραβολής

* Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης Απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.

** Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.

 

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Τέλη Ελλιμενισμού 243 KB
pdf Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 67 KB
Top