Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου, προήλθε από την Χωρική επέκταση και καταστατική προσαρμογή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαζίου” που είχε συσταθεί με το ΠΔ183/2001 (ΦΕΚ.149/Α/2001).

Με το άρθρο 244 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα εξής:

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

 1. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται, ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος.
 2. Στη διοίκηση των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 240, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής.
 3. Ειδικά στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων του ενός Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), αυτό αποκτά διαδημοτικό χαρακτήρα. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται σε εννέα (9) στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή του εκτείνεται στα όρια δύο Ο.Τ.Α., έντεκα (11) στα όρια τριών Ο.Τ.Α. και μέχρι δεκαπέντε (15) στα όρια περισσοτέρων των τριών Ο.Τ.Α..

Ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων καθενός από τους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. προσδιορίζεται από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δια του αριθμού των μετεχό­ντων Δήμων. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει υπόλοιπο προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών, οι αντίστοιχες θέσεις του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται ανά μία στους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. με το μεγαλύτερο πληθυσμό.

Σε περίπτωση, κατά την οποία προκύπτει αριθμός μεγαλύτερος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των αιρετών μειώνεται με αφαίρεση εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση νησιών με αφαίρεση κατά πρώτον των εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων Ο.Τ.Α. του νησιού, στο οποίο βρίσκεται η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ο πρόεδρος των ανωτέρω νομικών προσώπων και τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της έδρας του νομικού προσώπου.

 1. Όπου στις σχετικές διατάξεις που διέπουν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αναφέρεται δημοτικό συμβούλιο ή δήμαρχος, για τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου, νοείται το συμβούλιο και ο δήμαρχος της έδρας του νομικού προσώπου.
 2. Στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 3 είναι δυνατόν να προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας η λειτουργία αυτοτελών γραφείων εκτός της έδρας του νομικού προσώπου.
 3. Είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου της παραγράφου 3 σε παραλιμένια περιοχή μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση των συμβουλίων των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν. Η μεταφορά της έδρας γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ορίστηκε.
 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Λιμενικού Ταμείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διάρθρωση και λειτουργία Υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 1
Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου Γαζίου διαρθρώνονται ως εξής:

 1. Τμήμα Εκμετάλλευσης και Διοικητικού.
 2. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 2
Οι αυτοτελείς Οργανικές μονάδες του άρθρου 1 συγκροτούνται από τα παρακάτω γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες το καθένα:

 1. Το Τμήμα Εκμετάλλευσης και Διοικητικού συγκροτούν:
  • Το Γραφείο Εκμετάλλευσης.
  • Το Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού.
 2. Οι αρμοδιότητες του παραπάνω Τμήματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα Γραφεία, ως εξής:
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΜΕΥΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
   • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας & μέσων (Διοίκηση) που ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους. Βεβαιώση Δικαιωμάτων
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
   • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και η μέριμνα εκπαίδευσης και κατάλληλης αξιολόγησής του.
   • Η μέριμνα διακίνησης της αλληλογραφίας , δακτυλογράφησης και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
   • Η μέριμνα για τη φύλαξη των κτιρίων εγκαταστάσεων & μηχανημάτων που ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο.
   • Η μέριμνα για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου των Τηλετύπων και των υπόλοιπων μέσων επικοινωνίας.
   • Η μέριμνα για τον καθαρισμό των γραφείων, χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμενικού Ταμείου.
   • Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση θεμάτων ΠΣΕΑ.
   • Η μέριμνα για έγκαιρη εξέταση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου των παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες και η έγκαιρη πληροφόρηση τους σε θέματα που τους αφορούν.
   • Η βεβαίωση από τον προϊστάμενο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιοδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλλοντας τα με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
   • Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
   • Η μέριμνα για την κατάρτιση τροποποίηση του ετήσιου Προϋπολογισμού και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του.
   • Η σύνταξη του ετήσιου Απολογισμού Ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.
   • Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού.
   • Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου και η πληρωμή κάθε υποχρέωσης του Λιμενικού Ταμείου.
   • Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.
   • Η μέριμνα εκποίησης κάθε περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με την οικονομική διαχείριση.
   • Η μέριμνα διαχείρισης υλικού του Λιμενικού Ταμείου. Η συγκέντρωση και τήρηση των στατικών στοιχείων από όλους τους τομείς δραστηριότητας του Λιμενικού Ταμείου.
   • Η τήρηση βιβλίου υλικών απογραφής. Η τήρηση Γενικού Αρχείου.
 3. Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτούν:
  • Το Γραφείο Ανάπτυξης Μελετών & Κατασκευών
  • Το Γραφείο Συντήρησης Έργων Μηχανημάτων
 4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα γραφεία της ως εξής:
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   • Η εκπόνηση του προγράμματος ανάπτυξης των εγκαταστάσεων των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.
   • Ο χειρισμός των θεμάτων, που αφορούν τις ζώνες του λιμένα καθώς και θεμάτων ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
   • Η εκπόνηση των τεχνοικονομικών και κατασκευαστικών μελετών έργων υποδομής και εγκαταστάσεων.
   • Η αποτύπωση των έργων και εγκαταστάσεων του Λιμένα.
   • Η λειτουργία σχεδιαστηρίου Η εκπόνηση των κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων του Λ.Τ.Γ. και των κανόνων ασφαλείας.
   • Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία. Η επιμέλεια του πρασίνου στις περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.
   • Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου έργων (Μελετών, Στοιχείων κατασκευής συντήρησης επισκευής έργων υποδομής και κτιρίων και κόστους αυτών).
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
   • Η δημοπράτηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, λειτουργία, παραλαβή, συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του Λιμενικού Ταμείου.
   • Η εκπόνηση προγράμματος και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
   • Η μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
   • Η επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων και μηχανημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.
   • Η επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων μηχανημάτων και πλωτών μέσων και η τήρηση αυτών σε ετοιμότητα διάθεσης.
   • Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών. Η τήρηση μητρώου και αρχείου ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και κόστους αυτών.
   • Η επιμέλεια του πρασίνου και ευθύνη καθαριότητας των χώρων στις περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.
ΑΡΘΡΟ 3
Η γνωμοδότηση σε θέματα νομικής φύσης που απευθύνονται από τις διάφορες οργανωτικές μονάδες και παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νομικής φύσης καθώς και η παράσταση και προάσπιση των συμφερόντων του Λ.Τ. Γαζίου στα δικαστήρια θα ανατίθεται σε δικηγόρο καθ’ υπόθεση.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 4
Τακτικές Οργανικές θέσεις Δημοσίου Δικαίου Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Λιμενικού Ταμείου Γαζίου διακρίνονται κατά Κατηγορίες και Κλάδους ως εξής:

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
  • Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
  • Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
  • Κλάδος ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό
 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
  • Κλάδος ΔΕ Τεχνικός
 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
  • Κλάδος ΥΕ Εργατών
ΑΡΘΡΟ 5
Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός
  • Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός περιλαμβάνει μία (1) θέση.
 2. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
  • Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός
   • Ο κλάδος ΤΕ περιλαμβάνει μία (1) θέση
 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Κλάδος ΔΕ Τεχνικός
  • Κλάδος ΔΕ περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρολογικού και Μηχανολόγου.
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Κλάδος ΥΕ Εργατών
   • Κλάδος ΥΕ περιλαμβάνει δύο (2) Θέσεις Εργατών
ΑΡΘΡΟ 6
Προσόντα Διορισμού Τυπικά προσόντα διορισμού στις προβλεπόμενες από το παρόν θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/ 2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα & Ν.Π.Δ.Δ.(ΦΕΚ 39/Τ.Α./ 5.3.2001) όπως τροποποιούμενο ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 7
Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Το Λ.Τ.Γ. μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες του άρθρου 21 του Ν.Δ.2190/94 (ΦΕΚ28/α/1994)
ΑΡΘΡΟ 8
Στελέχωση-Προϊστάμενοι

 1. Του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού ο οποίος εισηγείται στη Λιμενική Επιτροπή όλα τα θέματα πλην των θεμάτων τεχνικής φύσεως και θεμάτων του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων.
 2. Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος εισηγείται στη Λιμενική Επιτροπή τα τεχνικά θέματα του Λιμενικού Ταμείου.
 3. Των Γραφείων (α) Εκμετάλλευσης και (β) Διοικητικού Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού.
 4. Των Γραφείων (α) Ανάπτυξης Μελετών και Κατασκευών και (β) Γραφείο Συντήρησης Έργων Μηχανημάτων προΐστανται υπάλληλοι των παρακάτω Κλάδων και Ειδικοτήτων:
  • Του Γραφείου Ανάπτυξης Μελετών και Κατασκευών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών.
  • Γραφείο Συντήρησης Έργων Μηχανημάτων ειδικότητας ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 5. Του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων, Δικηγόρος στο Εφετείο με Έμμισθη εντολή.

Με απόφαση του Πρόεδρου της Λιμενικής Επιτροπής που εγκρίνεται από το ΥΕΝ, ορίζονται τα γραφεία κάθε τμήματος και τα αντικείμενα τους (άρθρο 21 , παρ.6 του Ν.Δ.2085/1992 ) Οι προϊστάμενοι των γραφείων ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 14 του Ν.Δ.2190/94.

ΑΡΘΡΟ 9
Αναπλήρωση Προϊστάμενων Για την αναπλήρωση προϊστάμενων ισχύει η παρ. 19 του άρθρου 36 του Ν.Δ. 2190/94.
ΑΡΘΡΟ 10
Με πράξη της Διοίκησης του Λ.Τ.Γ. θα γίνει κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού στις αντίστοιχες κατηγορίες και κλάδους του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 11
Γενικές διατάξεις Με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών του Λ.Τ.Γ. που εκδίδεται με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του. Με τη παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαζίου για το τρέχον έτος και για τα επόμενα έτη το ποσό της οποίας δεν είναι δυνατόν τα προβλεφθεί.

Top