Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου

Τροποποίηση της 299/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου» και ανασυγκρότηση Δ.Σ.

24 Φεβρουαρίου, 2020

Στη συνεδρίαση της  17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με την 34/2020 απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου όπως παρακάτω:

Α) Την τροποποίηση της 299/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου».
Β) Την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240, παρ.1 του Ν.3463/2006,
Γ) Την εκλογή νέου Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

 

Τελευταία τροποποίηση: 24 Φεβρουαρίου, 2020

Top